Descendants of Jan Sijmonsz Oude Snoeck

Second Generation


2. Sijmon Jansz Jonge Snoeck Hogerdijck (Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1584/1585. He died in 1647.

Hij was metselaar,overleden 1647/1649, exact tussen 25.5.1647 en 22.7.1649.
15.5.1611 Aert Aertsz verkoopt aan Gerrit Aertsz een huis, berg,schuur en beplanting te Zwammerdam, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend te noorden Aert Aertsz met een boomgaard en ten zuiden Sijmon Jansz Snoeck ( Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 16 blz 59v )
22.2.1612 Diverse personen waaronder Sijmon Jansz Snoeck, man en voogd van Griete Claesdr verkopen aan Dirck Cornelis van Cadts een erf en boomgaard te Zwammerdam, strekkend aan de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten zuiden Gerrit Aertsz en ten noorden de weduwe van Arijen Roelen (Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 16-68 )
12.5.1613 Sijmon Janz Snoeck, metselaar, draagt over op zijn zwager Jan Cornelisz een erfje waarin Sijmon Jansz zal mogen besterven na het overlijden van zijn vader Jan Sijmonsz Snoeck, liggend te Zwammerdam, strekkend van de straat tot achterin de Wijk, belend enerzijds Gijsbert Stoffelsz, kuiper en anderzijds Jan Cornelis zelf. (Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 16-198)
23.5.1614 Sijmon Jansz Snoeck is een van de personen die een deel van 100,- gulden geleend hebben aan Jan Dirckxsz (Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 16-116v)
Hoofdgeld 1623 Zwammerdam Sijmon Janz Snoeck ende Grietgen Jansdr sijn huijsvre met David ende Annetgen heure kinderen-4 hoofden (Transcriptie Stadsarchief II, 501 GA Leiden, inv.nr.4024, ff 849-862)
4.7.1636 Sijmon Jansz Hogendijck wonende in de Loet onder Alphen getrouwd met Marritgen Cornelisdr Schoeneman, weduwe van Aert Corsz., verkoopt voor zichzelf en de erfgenamen van Aert Corsz een huis met erf en schuur in de Loet strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn, aan Jacob Corsz wonende in de Steekt, ten oosten Cornelis Jansz Snoeck, ten westen de kinderen van Pieter Langeneelen als Bruikers. Koopsom 440 gulden. Borgen: Claes Leendertsz wonende te Oudshoorn en Gerrebrant Corsz te Alphen. Schuld geroijeerd 8.11.1655 (Groen Hart Archieven RA Alphen 1634-1637 inv 12 blz 59v )
15.12.1640 Sijmon Jansz Jonge Snoeck, wonend te Zwammerdam, is schuldig aan Tomas Jansz van der Wolf een jaarlijkse rente, hoofdsom 100 gulden. Gesteld onderpand zijn huis en erf aan de Hoge Rijndijk strekkend van daar tot in de Rijn, belend ten oosten Thijs Sijmonsz en ten westen Jacob Coenelisz ( Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 19-253 )
3.4.1645 Sijmons Jansz Jonge Snoeck, wonend te Zwammerdam, is schuldig aan de twee weeskinderen van Arien Ariensz, schrijnwerker en Grietgen Jansdr, een rentebrief van 200 gulden hoofdsom. Gesteld onderpand zijn huis en erf in de Vierschouwerije van Zwammerdam, strekkend aan de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Mathijs Sijmonsz en ten westen zijn zwager Jacob Cornelisz ( Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 20-39v )
7.4.1645 Sijmon Jansz Jonge Snoeck, wonend te Zwammerdam, is schuldig aan Jacob Ariensz Brabander, bakker een bedrag van 150 gulden. Gesteld onderpand zijn huis en erf in de Vier Schouwerije van Zwammerdam, strekkend van de Hoge Rijndijk tot in de Rijn, belend ten oosten Mathijs Sijmonsz en ten westen zijn zwager Jacob Cornelisz (Groene Har Archieven RA Zwammerdam 20-40)
25.5.1647 Sijmon Jansz Jonge Snoeck wordt nog genoemd in de protocollen van Zwammerdam als buur van Gijsbrecht Heijnriesz ( Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 20-68 )
22.7.1649 Maritge Cornelisdr, weduwe van Sijmon Jansz Jonge Snoeck en Cornelis Janse, scheepmaker, als haar voogd, ten ene en Jacob Coenelisz, schipper te Zwammerdam getrouwd met Annitge Sijmonsdr, enig kind van Sijmon Jansz voornoemd, ten andere zijde. De nalatenschap is met grote schulden belast, zodat Maritge als weduwe het gehele huis afstaat aan Jacob Cornelis, die mede de schulden overneemt. De roerende goederen worden gedeeld. Maritge Cornelisdr mag, zonder betaling, het huis nog vier jaar blijven bewonen. (Groene Hart Archieven ra zWAMMERDAM 20-96V ).

Sijmon married (1) Griete Claesdr before 1613.

They had the following children:

  6 F i Annitge Sijmonsdr Hogerdijck was born before 1624.
        Annitge married Jacob Cornelisz.

Hij was schipper te Zwammerdam
  7 M ii David Sijmonsz Hogerdijck was born before 1624.

Sijmon married (2) Marritgen Cornelisdr Schoeneman in 1636 in Alphen aan de Rijn.

They had the following children:

  8 M iii Cornelis Sijmonsz Hogerdijck was christened on 8 Feb 1637 in Alphen aan de Rijn.

4. Cornelis Jansz Jonge Snoek Ho(o)gerdijck (Jan Sijmonsz Oude Snoeck ) was born in 1590. He died in 1662.

Overleden tussen 7.3.62 (wordt genoemd wegens verschuldigd bedrag ) en 30.6.1662 (verkoop van zijn woonhuis) (Groen Hart Archieven protocollen Alphen 1659-1662 inv 18 blz. 135v en176) Hoofdgeld Alphen anno 1623 ( transcriptie Stadsarchief II, 501 A van het GA Leiden inv.nr. 4024 ff 789-832v ) onvermogent Cornelis Jansz ( S= in de Steekt) ende Maritgen Lourisdr sijn Huijsvre met Annetgen ende Geertgen heure kinderen 4 hoofden.
2.8.1615 Jan Dircksz, schoenmaker is een van de personen die een boomgaard verkoopt aan Meerten Jacobsz Craen, strekkend van de erven van Cornelis Meesz Pot en Cornelis Jansz Snoeck of tot in de kuil, belend ten westen Aert Cornelisz Butterman (Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 16-144v)
17.1.1619 Cornelis Jansz Jonge Snoeck wonend te Alphen verklaart schuldig te zijn aan Claes Cornelisz, timmerman, een bedrag van 24 1/2 gulden als rest van de betaling van timmerwerk op een erf. Gesteld onderpand: een huis te Zwammerdam, strekkend van de Hoge Rijndijk tot de tuin van Maerten Jacobsz Craen, belend ten westen Cors Meesz Poth en ten oosten Jan Floris Doeff. (Groene Hart Archieven RA Zwammerdam 17-88)
22.6.1620 Cornelis Jansz Jonge Snoeck, wonend in de Steekt onder Alphen, verkoopt aan Wouter Ariensz, wonende te Zwammerdam, een huis en erf in Zwammerdam, strekkend van de Hoge Rijndijk tot het erf van Maerten Jacobsz Craen, biersteker, belend ten oosten de weduwe van Jan Floris Doeff en de buurwijk en ten westen Johan Verloo, secretaris te Zwammerdam. Belast met 400 gulden, hiervan toekomend de weduwe en de kinderen van Dirk Ariensz, schoenmaker 200 gulden, armen van Zwammerdam 100 gulden en Claes Cornelisz, timmerman 200 gulden. Koopsom 300 gulden ( Groen Hart Archieven RA Zwammerdam 17-109 )
16.10.1626 Cornelis Jansz Jonge Snoeck woont oostelijk van Aert Cornelisz, die een huis en een erf in de Loet van Alphen bij Zwammerdam heeft, strekkend uit de Rijn tot deHoge Rijndijk. (Groene Hart Archieven RA Alphen 8-48v) woonde in 1643 te Zwammerdam (NA Gouda 147 II2 53)
25.6.1645 Cornelis Jansz Jonge Snoeck, wonende te Alphen in de Steekt, is schuldig aan Pieter Claesz van Heijningen, wonende bij de Aarlanderveense kerksluis, 375 gulden wegens koop van een Eikerscheepje (Groene Hart Archieven RA Oudshoorn 4-149 )
8.11.1655 Jacob Corssen, wonend in de Loet te Alphen, is schuldig aan Jan Dircz van Swieten, wonend te Zwammerdam, een bedrag van 100 gulden. Gesteld onderpand: een huis,erf en schuur in de Loet, strekkend van de Rijndijk tot in de Rijn. belend te oosten Cornelis Janz Jonge Snoeck, ten westen de weduwe van Jacob Ghijsen. Schuld gerooijeerd 14.1.1687 (Groene Hart Archieven RA Alphen 17-4v )
7.3.1662 Cornelis Janz Hogerdijck, wonend in de Steekt, is schuldig aan Thomas Maertensz Craen, biesteker, een bedrag van 500 gulden voor geleverde bieren. Gesteld onderpand: een huis en erf in de Steekt, strekkend van de Hoge Rijndijk, belend ten oosten Dirk en Peter Trist te Gouda, ten westen Jacob Corsz. (Groene Hart Archieven, protocollen Alphen 1659-1662, inv. nr. 18 blz.135 v).

Cornelis married Martigen Louwerisdr in 1615.

They had the following children:

+ 9 M i Jan Cornelisz. Ho(o)ger(s)dij(c)k was born in 1620. He died on 25 Feb 1697.
  10 F ii Geertgen Cornelisdr Hogerdijck.
        Geertgen married Hendrik Jacobsz Kluijt.
  11 F iii Annitgen Cornelisdr Hogerdijck was born before 1624.
        Annitgen married Cornelis Jacobsz Vroom.

Home First Previous Next Last

Surname List | Name Index