Dorpsstraat

   

We staan met de rug naar het Groene Kerkje en zien de (dubbele) brug over het Oegstgeester Kanaal.

Van 1889 tot 1932 reed hier de stoomtram naar Haarlem.In de 2e wereldoorlog werd de brug opgeblazen,

maar nadien als enkele brug weer in ere hersteld.

De kerkgangers werden met de boot overgezet.

 

 

   

     

 

We wandelen nu verder vanaf de Kanaalbrug de Dorpsstraat in van begin 1900. Links zien we het zogenoemde

"Laagje", dat thans niet meer bestaat; er kwam een groot woonhuis ("Heerengeest") voor in de plaats.

We zien de aparte brug over de Pastoorsweteringmet daarin een sluis.Een olie-lantaren, een hondekar,

en de helft van de bewoners van de buurt. Hier is Oegstgeest nog een "echt"dorp.

Rechts zien we nog het pand van de melkboer, maar op deze foto was het toen een café. Wie heeft er de naam van de toenmalige uitbater van de kroeg?

Lang geleden en in Juli 2009,vanaf de Kanaalbrug kijken we nu de Dorpsstraat in.

 

 

 

Ook in de Zoutkeetlaan

 

 

 

 

Willem van der Voort uit de Zoutkeetlaan,  was in het verleden een markante verschijning in Oegstgeest.

 

 

Café Lubbe, later was het een kruideniersbedrijf.

 

 

 

 
 

 

 

De Dorpsstraat in de Eerste Wereldoorlog. Aan de linkerzijde zien we nog net een stukje van de

kruidenierswinkel van Oudshoorn en aan de overkant is de vestiging van kruidenier Vink,

waar ook brandstoffen worden verkocht. Het grote witte pand rechts is Huize "Middengeest",

dat ooit een herberg was. Achteraan in het midden staat het Tolhuis. De tol is echter al buiten werking gesteld.

 

 

Nu de Dorpsstraat, gezien van de andere kant. Rechts vooraan een houten schuur,

die wat aan een " schapenboet" doet denken.Deze behoorde bij de woning van Cees de Wit.

 Op deze plaats had Henk Heemskerk ( de laatste bezorgmelkboer van Oegstgeest) de inrit naar zijn winkelbedrijf.

 De oude dame die we op de rug zien, wandelt voor het huis waar de Heer J.Hoogervorst woonde,

 hij was bollenkweker en ook nog 57 jaar lang organist van de rooms-katholieke kerk.

 In het huis met de vooruitstekende gevel links was de bakkerij van Tijsterman gevestigd.

 

 

 

 

     
 

Links en midden: Huize "Middengeest" Rechts een blokje huizen grenzend aan de tuin van Huize "Middengeest"

 

 

 

 

   

 

De bakkerij-kruidenierswinkel van Oudshoorn in de Dorpsstraat.

Boven het woord " BAKKER" is vaag het logo van het bedrijf te onderscheiden:

 " de hoorn des overvloeds". De foto is vermoedelijk gemaakt in de Eerste Wereldoorlog, gezien de bordjes

  in de etalage; hierop lezen wij "regeeringsboter" en "regeeringssuiker".

 Van links naar recht zien wij Heiltje, Betje en Saartje Oudshoorn

 

1949,een dienstplichtig militair is teruggekomen uit Indonesië.

De straat was versierd (op de foto niet te zien)

en hij deelde snoep uit aan de kinderen van de Dorpsstraat.

De twee kinderen op het stepje zijn Henk van der Kamp en zijn broertje.

 

 

 

 

 

     

De oudste bollenschuur van Oegstgeest ( misschien de oudste van de regio?)

De foto is gemaakt in...1989. De auto aan de zijkant verraadt de waarheid,

die het moet afleggen tegen onze fantasie. In deze schuur is Aart Kranenburg rond 1919 begonnen met zijn Rijwiel en Motor Herstel Inrichting.

Later kocht hij het pand Dorpstraat 10, waar hij is overgestapt op de reparatie van automobielen en waar ook de garage en auto - boxen zijn gebouwd.

 

 Aart Kranenburg uit de Dorpsstraat op de motorfiets,

1920 in de " bollenschuur" bij Dofferhoff .

 

 

 

 

 

 

 

De erepoort van de Dorpsstraat in Oegstgeest in 1923,

waar B en W niet naar kwamen kijken!

Van rechts naar links Cees den Hollander,Cees van Rijn,

Jan Hoogervorst, Gerrit de Ruyter, achter het stuur Kranenburg,

Leen Hoogervorst, Jan de Ruyter, Job van der Post en Willem de Ruyter.

Deze ereboog was opgesteld vlak voor het kruidenierswinkeltje van Pietje Vink.

 

 

 

 

     

 

De Dorpsstraat in het midden van de twintiger jaren van de vorige eeuw.

Het café " De Roode Leeuw",een vanouds bekende naam in de straat,

al had deze vroeger betrekking op een herberg aan

de andere kant van deDorpsstraat

 

De Thee en Speeltuin van de Roode Leeuw

 

 

Vanaf 1963 t.e.m. 2006 was Jan van Rijn de uitbater van café " De Roode Leeuw"

Op deze foto Jan met twee van zijn kinderen in de Dorpsstraat.

 

 

     
   

Rechtaf rijdt, fietst of loopt u de Kennedylaan in.

 Dorpsstraat rond 1900, kaart is uit de verzameling van Bert Driessen

Foto Henny van Werkhoven,tekst is van een publicatie van Bert Driessen uit een Oegstgeester Courant van 1987

Restauratie pand Dorpsstraat 68

In 1988 hadden slopershanden het historische en karakteristieke pand Dorpsstraat bijna vernietigd.

Het was een kwestie van uren.Voorzieningen om de dragline toegang te verschaffen waren al getroffen.Een projectontwikkelaar wilde op de vrijgekomen grond twee nieuwe woonhuizen realiseren.

Verzet van de toenmalige bewonen de Heer W.van Werkhoven Sr. enerzijds en de protesten van de Vereniging Oud Oegstgeest anderzijds, waren tot dan tevergeefs geweest.

Maar op het allerlaatste moment, kwam de Gemeente Oegstgeest met een voorlopige oplossing. Een ruil tussen de P.O. en de Gemeente Oegstgeest, had de sloop nog maar net kunnen verhindern.

Hierdoor kon de P.O. zijn plan elders ongestoord elders uitvoeren en beginnen met de bouw van twee nieuwe woonhuizen aan de Haarlemmerstraatweg. De Heer G.C.P.M. van Werkhoven ( zoon van de toemalige bewoner) werd kort hierna bereid gevonden het pand te kopen. Een ingrijpende restauratie bleek dringend noodzakelijk.

Met steun en medewerking van de Gemeente Oegstgeest kon daarmee begonnen worden in september 1988. Met erg veel gevoel voor historische details, is het pand zowel binnen als buiten fraai gerestaureerd.Het (buiten) werk is grotendeels uitgevoerd door de aannemer du Prie uit Leiden, terwijl het werk binnen voor het merendeel is voltooid door eigen werkzaamheid.

In oktober 1988 overleed helaas de Heer W.van Werkhoven Sr. Tijdens de restauratie heeft de eigenaar kans gezien de slecht leesbare tekst op de z.g. "eerste steen" te ontcijferen. Deze werd gelegd op 20 oktober 1888, door Cornelia Clara Wilhelmina Schuijt van Castricum, oud 14 jaar.

 

 

Uit het bevolkingsregister van de Gemeente Oegstgeest blijkt, dat Cornelia de dochter was van Henri Cornelis Schuijt van Castricum-Oud Burgemeester van Lisse

( 1870-1888 ) en Cornelia Clara Schrijver. Dit gezin was met 6 kinderen op 28 september 1888 vanuit Lisse naar Oegstgeest gekomen en gaan wonen op het adres Wijk 1 nr.86. Waar dit huis precies stond hebben we helaas tot nu toe niet kunnen achterhalen. In ieder geval moet het in de direchte omgeving geweest zijn want het pand ( Dorpsstraat 68 ) stond bekend onder Wijk 1 nr.83a. Evenmin is duidelijk welke relatie er bestond tussen de familie Schuijt van Castricum en de eigenaar van het perceel grond waarop het huis gebouwd werd n.l. Jhr.Scato Gockinga - cand.notaris - te Lisse.

Deze had de smalle strook grond voor ongeveer 25 meter breed en 250 meter lang bekend onder de sectie C nr. 25 in 1884 gekocht van Freekje Holwerda.

Ook niet duidelijk is wie nu opdracht gaf het huis te bouwen en wie de allereerste bewoners waren. Wel staat vast, dat op 15 november 1892 Jhr. Scato van Gockinga - inmiddels burgemeester van Appingedam - het huis met de daarachter gelegen grond, samen met nog een aantal in de omgeving daarvan gelegen stukken grond, verkoopt aan Antonius Daniel Schretlen - fabrikant te Leiden. In de overdrachtsakte spreekt men over "het voor enige jaren nieuw gebouwd Burgermanshuis aan den Straatweg".

De veiling vond plaats in het koffiehuis "t Wapen van Oegstgeest" ( nu hoek Geversstraat-Kempenaerstraat ) .Als verytegenwoordiger van Jhr.Gockinga trad op Johannes Andreas de Rooy - bloembollekweker te Oegstgeest. Het huis was inmiddels in huur genomen door Jan de Groot geboren in 1862 te Oegstgeest

en zoon van Arie de Groot die woonde in de Leidse Buurt (Geversstraat 9).

Deze Jan de Groot bewoonde het pand tot aan zijn overlijden in 1945 en later alleen zijn vrouw die in 1949 overleed.

Op een veiling in 1916 was het huis mer de daarachter gelegen grond ( "het lange land in de volksmond genoemd ) zijn eigendom geworden, nadat via een veiling de erfgenamen van de familie Schretlen grote delen bloembollenland, gelegen ten oosten van de Dorpsstraat hadden verkocht ( w.o. ook Bijdorp").

Jan de Groot was in Oegstgeest een bekende bloembollenkweker ( een van de velen destijds binnen de Gemeente ) hij was o.m. jarenlang lid van de vrijwillige brandweer, bezat een tilbury met paard ( zo wisten oude Oegstgeestenaren nog te vertellen ) en trok er vaak met zijn vrouw Cornelia van Kassel op uit.

Vele jaren verschafte Jan de Groot inwoning aan de onderwijzeressen van de R.K.Parochieschool, n.l. Mej.B.P. v.d. Werf ( 1898 ) en Mej.E.Teeuwisse ( 1900 ).

Nadat Jan de Groot en zijn vrouw overleden waren werd het huis verkocht aan het destijds tegenoverliggende bloembollenbedrijf van de firma Homan, die het bestemde als bedrijfswoning. Van 1949 tot 1962 werd het pand bewoond door de familie P. van Werkhoven en vanaf 1963 tot 1988 door de familie W. van Werkhoven. De restauratie kwam gereed in maart 1989, een op het nippertje gered gebleven monument waarop, Oegstgeest nu met recht trots op mag zijn.

 

Tekst van Bert Driessen

 

 

Stoomtram Haarlem-Leiden, halte voor Dorpsstraat 58 Oegstgeest

Dorpsstraat 58 Oegstgeest, eindpunt stadstram Leiden-Oegstgeest

 

De stadstram begin jaren vijftig in de Dorpsstraat.

 

 

 

Met de ijscoventer van het befaamde Ermi ijsje.

 

 

 

 

 

Teunis Hoogerdijk in de Dorpsstraat met zijn eerste eigen auto, een Fiat 600,

dat was in de jaren zestig van de vorige eeuw en het geboortehuis van de webmaster, links 1960 en rechts in 2008.

 

 

 

     

Woonhuis en twee vrachtwagens van transportbedrijf Hoogervorst

Woonhuis en groentehandel Hoogervorst.

Bloembollenhandel Homan.

 

   

Op de driewieler: Ria ten Have geflankeerd door haar broer en Leny Janson.

Het echtpaar Kranenburg in 1981

 

   

 

Een pentekening gemaakt in 1934 door de Amerikaanse impressionist Joseph Raphael,

hij was van 1929 tot 1938 met zijn gezin woonachtig in Oegstgeest.

De tekening is gemaakt vanaf het balcon van zijn huis Dorpsstraat 14.

Het is het garagebedrijf van Aart Kranenburg compleet met het autokerkhof.

Achter de garage staat het huis van de familie van Grieken,

aan het eind van de Bijdorplaan tussen de tulpen en narcissen.Van Grieken was een bollenkweker.

 

De Familie van Grieken in 1952

 

 

 

 

 

N.B. Een aantal van de foto's met tekst zijn uit het boekje: OEGSTGEEST VAN TOEN van Loek de Groot en Riet van Dort.

Met toestemming  van de uitgever, Boekhandel de Kler uit Leiden overgenomen.