Heden zeven en twintig november negentienhonderd negen en vijftig verscheen voor mij, Aloisius Wilhelmus Carolus Verhees, notaris ter standplaats Katwijk,arrondisesement 's-Gravenhage, in tegenwoordigheid der nader te noemen mij, notaris, bekende getuigen: de heer Willem Hoogerdijk Senior, smid, wonende te Oegstgeest, de Kempenaerstraat 47, volgens zijn verklaring geboren op 10 maart achttienhonderd achtenzeventig te Reeuwijk en weduwnaar van mevrouw Neeltje Annaars.

De comparant is aan mij, notaris, bekend. De comparant bij openbare akte over zijn nalatenschap willende beschikken heeft buiten de tegenwoordigheid der getuigen zakelijke opgave gedaan van zijn uiterste wil aan mij, notaris, die daarvan het volgende opstel heeft gereedgemaakt en doen schrijven als volgt:

De comparant- erflater verklaarde:

 

A. Ik herroep alle vroeger door mij gemaakte uiterste wilsbeschikkingen.

 

B. ik benoem tot mijn erfgename voor het een/vierde gedeelte mijner nalatenschap, zulks ter beloning van de trouwe diensten aan mij bewezen, mijn huishoudster, mejuffrouw Johanna Wilhelmina Ligtvoet, geboren op een en twintig april negentienhonderd zestien, thans bij mij inwonende, mits zij ten dage van mijn overlijden nog bij mij in dienst is en de dienstbetrekking niet door haar en mij is opgezegd, terwijl ik, in verband met deze erfstelling nog de volgende bepaling maak.

 

1. Ik ken aan mij genoemde huishoudster het recht toe om in haar erfdeel over te nemen tegen de taxatie door een beŽdigde deskundige, door de kantonrechter te Leiden te benoemen, het ledikant met bed, dekens, lakens en kussen en de groene sprei met twee slaapkamerkleedjes ( aanwezig op de slaapkamer welke mejuffrouw Ligtvoet in mijn huis in gebruik heeft ) benevens de koperen waterketel en het schilderijtje, waar ik met mijn blauwe kiel op sta, benevens mijn radiotoestel, of de zodanige goederen daarvan als zij zal wensen, waarvoor zij binnen drie maanden na mijn overlijden zal moeten verklaren welke goederen zij wenst over te nemen, van welke over te nemen goederen zij tot de dag der boedelschijding het gratis gebruik zal hebben.

 

2. Voor zoveel nodig leg ik aan de erfgenamen de last op, in verband met de bestaande dienstbetrekking, genoemde juffrouw Ligtvoet gedurende het tijdvak van zes weken te rekenen vanaf mijn overlijden, in mij huis te laten wonen met vrij gebruik van gas en electriciteit en brandstof, tegen een huurvergoeding van acht gulden vijftig cent per week, onder toekenning van het overeengekomen loon ad vijftien gulden per week en van een redelijk huishoudgeld, waarmede mejuffrouw Ligtvoet krachtens de rechten uit haar dienstbetrekking voortvloeiende, ook genoegen moet nemen.

 

C. Ik benoem tot uitvoerder mijner uiterste wilsbeschikking met het recht mijn begrafenis te te bestellen en te regelen, met het recht tot in bezitneming van alle, ten dage van mijn overlijden tot mijn nalatenschap behorende vorderingen, welke voorvloeien uit het door mij uitgeoefend smidsbedrijf met toebehoren en met verplichting om die vorderingen te innen, de Heer Willem de Leeuw,

belastingconsulent, wonende te Rijnsburg, Moleneind 32, onder toekenning van het wettelijke loon.

 

D. Te legateren vrij van kosten, uit te keren binnen drie maanden na mijn overlijden aan mijn jongste dochter Neeltje Antje Hoogerdijk, het schilderijtje met opschrift " Onze dorpssmid ".

 

Alvorens de voorlezing daarvan is geschied heeft de erflater zijn uiterste wil aan mij, notaris, in tegenwoordigheid der getuigen nader zakelijk opgegeven. Daarna is in tegenwoordigheid der getuigen de uiterste wil door mij, notaris, aan de erflater voorgelezen en na die voorlezing is door mij, notaris, in tegenwoordigheid der getuigen aan de erflater afgevraagd  of het voorgelezene zijn uiterste wil bevat, hetgeen erflater mede in tegenwoordigheid der getuigen toestemmend heeft beantwoord.

Waarvan akte, opgemaakt in minute is verleden te Oegstgeest, op datum als in het hoofd dezer akte gemeld, in tegenwoordigheid van de dames Johanna Maria Paling, geboren Gaastra, stenotypiste, wonende te Leiden en Willy Hasina Hoek, stenotypiste, wonende te Katwijk, als getuigen.

De comparant-erflater, de getuigen en ik, notaris, hebben deze akte onmiddellijk na derzelver algehele voorlezing ondertekend.