Een en ander over de geschiedenis van de Willibrordschool

Een uittreksel van een artikel  van Bert Driessen uit de Oegstgeester Courant van 1 februari 1978

 

Het was de in 1889 nieuw benoemde en nog altijd bij vele oud-Oegstgeestenaren bekende Pastoor J.F.Roozen die zowel de bouw van een nieuwe kerk als ook de bouw van een nieuwe eerste parochiŽle tot een van zijn belangrijkste taken zag.

In december 1892 was het de firma J. van Rossum uit Loosduinen die de grondboringen ging verrichten op de plaats waar de school moest komen te staan.

De later zeer bekend geworden architect  Jos Cuypers uit Amsterdam kreeg de opdracht om een tekening en bestek te maken. Enige maanden later, op 14 juni 1893 is dit ontwerp gereed.

De aanbesteding vind plaats op 13 juli 1893 en uit het opgemaakte contract blijkt dat, ondanks overwegingen om aannemers van elders aan te trekken het werk moest worden uitgevoerd door twee Oegstgeester aannemers n.l. de fa. J.Kortekaas en de fa. A.F. de Rooy voor de som van 26.000 gulden.

In een voor deze tijd ongelooflijk hoog tempo werd direct begonnen met de bouw. Nadat er enige kleine problemen waren opgelost, kon de school op de geplande datum n.l. 30 november 1893 in gebruik worden genomen.

 

Meester van Douveren

 

 

 

 

 

 

 

Als eerste hoofdonderwijzer werd benoemd de heer L.J. van Douveren, tegen een salaris van 1000 gulden per jaar, ofwel 83,33 gulden per maand. Voor hem was er achter Bijdorp een woning beschikbaar. Later zou deze hoofdonderwijzer gaan wonen op de oude Pastorie. Daarnaast werd als onderwijzeres aangesteld Mej. M. v.d. Ende ook wel "de juffer" genoemd

tegen een salaris van 600 gulden per jaar, ofwel 50.00 gulden per maand.

De eerste leermiddelen werden geleverd door de R.K.School en Theologische boekhandel fa. F.H.Bekker, Singel 564 te Amsterdam. Op 2 juni 1894 werd als 3e onderwijzer aangesteld de heer P.Schaap, die echter al in augustus werd vervangen door de heer J. v.d. Werf.

 

 

R.K. School te Oegstgeest in1894

 

Achter van links naar rechts: onbekend, onbekend, Jan Nijssen, Piet Kooy, onbekend, Henk Hulst, Ary Hulst (Boerderij) A.van Noort,

Kenning (Achterweg) meester Schaap en hoofd van de school meester van Douveren.

Midden: juffrouw van der Ende, Marie de Groot (Boerderij), onbekend, onbekend, Piet v.d. Krogt (Oude Dorp), Cor Juffermans,

Leen Juffermans (Tuinlust),M.Dofferhof (Rijnsburg) Marietje Bogaards (Rijnsburg).

1e rij staand: Anna Driessen, Jansje Kennep, zusje Kennep, Jaan van der Hulst (Boerderij) Alida Juffermans,

Antje Juffermans en Sjaantje Lubbe.

zittend: Bertha Eshof (Katwijk), Coba Looyenstein (Rijnsburg), Marietje Spring in 't Veld, Anna Eshof (Katwijk)

Vader Eshof was machinist op de stoomtram en bracht iedere dag zijn kinderen mee uit Katwijk.

 

Foto's uit het Parochie Archief H.Willibrord.

 

 

   

De woning,de voormalige R.K.pastorie van hoofdonderwijzer van Douveren met

op de foto links op de achtergrond nog de oude R.K.Kerk, bouwjaar 1772.

 

 

 

   

Familie van Douveren voor hun woonhuis in Oegstgeest, na 1925

Links,hoofdonderwijzer van Douveren

 

Met dank voor de vier bovenstaande foto's aan: Quirinus P.van Douveren, de achterkleinzoon van de eerste hoofdonderwijzer van de R.K. Willibrordschool in Oegstgeest.

 

In 1895 werd de heer J.v.d. Werf als onderwijzer vervangen door de heer F.Grimbergen uit Rijnsburg terwijl mejuffrouw G.Nouwens als vaste handwerkleerkracht werd aangesteld. In maart 1895 werd meester van Douveren naast zijn functie als hoofdonderwijzer ook dirigent van het zangkoor in de kerk terwijl hij tevens op school de zanglessen verzorgd. Het leerlingenaantal was in 1910 precies 124.Omdat Oegstgeest na 1900 begonnen was met de uitbreiding van de woongebieden bleek in 1920 het leerlingenaantal gestegen tot 212.

 

 

Willibrordschool in 1910

 

 

Er was zelfs in 1920 al sprake van oecumene, want op 12 oktober van dat jaar verzocht de handwerkleerkracht Mej. G.Nouwens Pastoor Roozen enige kinderen van andersdenkende ouders toe te laten tot de naaischool.

Op 30 april 1925 moest het hoofd van de school de heer L.J. van Douveren ontslag nemen i.v.m. een blijvende invaliditeit. Zijn opvolger werd de heer C.P.Paardekoper- tot dan hoofd van de R.K. school aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. In 1926 was het aantal leerlingen zodanig toegenomen - 230 - dat er een tijdelijke onderwijzeres mocht worden aangesteld. Het was Mej. E.M.A. van Deene.

De heer Grimbergen verlaat de school en in zijn plaats komt de heer W.J.M.L. Spitzen en in 1929 werd de heer P.J.M Balsieben als 6e leerkracht benoemd.

In 1929 werd er een begin gemaakt om de school te gaan verbouwen en in 1930 werd het aantal leerkrachten uitgebreid met Mej. A.E.Oudshoorn en Mej. M.A. van Elsen. Maar in 1932 maakte Mej. Oudshoorn alweer plaats voor Mej. P.D.J. v.d. Drift.

Het plan om te verbouwen werd pas in mei 1933 realiteit en zouden duren tot en met december 1933. Eindelijk in september 1934 was het dan zover, de verbouwde met twee leslokalen uitgebreide school kon in gebruik worden genomen. Door de sterke groei van de gemeente Oegstgeest bleef het aantal leerlingen stijgen en lag dat tussen 1930-1935 op ongeveer 300. Het gemiddelde aantal leerlingen per klas kwam toen op 50.

 

In de periode 1930-1935 bestond het onderwijzend team uit: C.P.Paardekoper- hoofd der school: P.J.M.Balsieben, Mej. E.M.A. van Deene, W.J.M.L.Spitzen,

Mej. M.A. van Elsen, Mej. P.A.J. v.d. Drift en vanaf 1932 was als kwekeling aan de school verbonden  W.Quint.

In verband met haar huwelijk werd Mej.van Elsen in deze periode vervangen door Mej. H.G.A.M. Verstegen en om diezelfde reden kwam in 1936  Mej. P.A.Koekenbier

Mej. van Deene opvolgen. Met de functie van tijdelijk hoofd werd in 1939 belast, de heer Balsieben aangezien de heer Paardekoper met ziekte-verlof was gegaan.

 

 

Het schoolteam uit 1935.

Van links naar rechts: W.Spitzen, P.J.Balsieben, M.A. van Elsen, C.Paardekoper ( h.d.s.)

E. van Deene, W.Quint, Ph.v.d.Drift.

 

Foto uit het Parochie Archief H.Willibrord.

 

 

6e klas Willibrordschool 1936

 

Foto uit het Parochie Archief H.Willibrord.

 

 voorste rij zittend van links naar rechts: Herman Onderwater, Kick Wassenaar, Kees Molenkamp, Gerard Bouters, Piet van den Berg, Jozef Hoogervorst en Cor Borst,

 

daarachter knielend van links naar rechts: Meester C.Paardekoper h.d.s. (zittend), Flip Molenkamp, Henny Boes, Nico Blonk, Tinus de Vreede, Jan Driessen, Henk van Elk en Jules Deprez.

 

daarachter staande van links naar rechts: Wil van Schie, Jos van Beek, Jan de Groot, Dirk van der Berg, Wim Hopstaken, Ben van Abswoude, Mientje van Elsen en Coba Wijsman.

 

achterse rij van links naar rechts: Annie Hooymans, To van Beek, Mientje Hienekens, Coba Lubbe, Dora Schrijvers, Cock Houtermans, Corrie Meijer, Annie Nouwens,Ellen Homan, en Wim Quint.

 

 

In 1939 brak de mobilisatie uit en zowel het Patronaatsgebouw als de school werden door het Ministerie van Defensie opgeŽist als tijdelijk onderkomen voor een afdeling van het 5e Depot van de Bereden Artillerie. De school moest verder draaien en als tijdelijke oplossing werden enige particuliere huizen gehuurd.

Aan het onderwijsteam waren inmiddels toegevoegd: Mej.Tummers, Mej. van Houten en Mej. Castenmiller. Later, na het vertrek van Mej. van Houten: Mej. van Mil.

Op 23 maart 1940 werd aan het Hoofd van de school de heer C.P.Paardekoper, zijn gevraagde ontslag verleend, terwijl twee maanden later de heer W.J.M.L. Spitzen hetzelfde werd toegestaan.

Bij een schrijven op 10 april 1940 van het Gemeentebestuur werd aan het Kerkbestuur gemeld dat het schoolgebouw gevorderd kon worden voor de opvang van door oorlogshandelingen verdreven burgers. Voor zover ons bekend is hier nooit gebruik van gemaakt.

Tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 waren als leerkracht aan de school verbonden: J.M. v.d. Maat, P.A.J. van Dam, G.J. van der Zanden, N.W.J. van der Plas, Th.J.M.Koot, Mej. P.A. Koekebier, W.Quint, A.Balsieben (tot 1943) Mej. L.Versteegen, W.J.Faade, P.J.Oud, A.M.Verduin en J.S.Wagenaar.

Op 1 april en 17 mei 1944 kregen Mej. H.G.A.M.Versteegen en de heer W.Quint eervol onslag. Later zouden zij bekendheid krijgen bij de K.R.O.

 

Begin 1946 vond de splitsing plaats en werden de jongens en meisjes apart ondergebracht. Zowel het leerlingenaantal van de jongens en de meisjesschool bleef sterk stijgen, zodat men besloot een nieuwe meisjesschool te bouwen. Op 23 juli 1953 werd deze "Mariaschool" ingewijd en in gebruik genomen.

 

 

Willibrordschool in 1954

 

 

Een klas in het schooljaar 1953-1954 met juffrouw De Beaufort

 

Na de splitsing in 1946 tussen de jongens en meisjesschool, was het leerlingenaantal door de sterke groei van de Gemeente Oegstgeest weer enorm sterk toegenomen, in 1956 werd het hoogste aantal bereikt, n.l. 264. Vandaar dat op 18 april 1956 de Gemeenteraad van Oegstgeest besloot medewerking te verlenen aan de uitbreiding van 1 leslokaal en 1 lokaal voor handenarbeid.

Begin 1963 verzocht het schoolbestuur als proef een vrije zaterdag in te voeren in de periode van mei tot oktober. Het leerlingenaantal was in 1961 teruggelopen tot 221.

Van 19 maart 1955 tot 30 juni 1960 was als vakonderwijzer "zingen" aan de school verbonden, de heer H.A.Rijnbeek, en daarna tot 1964 de heer Ad. Hoogenboom.

 

 

1959, een kerkdienst in de Willibrorduskerk

 

 

Begin maart 1965 werd het bestaande R.K.Kerk en Schoolbestuur ontbonden en gelijktijdig opgericht de Stichting Katholieke Scholen te Oegstgeest. De onderwijskrachten: de heer J.J. v.d. Maat, Mevr. C.Beufort, de heer F.J.Stofmeel, Mevr. N.J.Stofmeel v.d.Top, Mej. C.Boots en Mej. N.Fransisca, kregen eervol ontslag van het oude Schoolbestuur en werden opnieuw benoemd als leerkrachten van de nieuwe stichting.

 

 

 

Een klas van de Willibrordschool in 1968

 

 

 

ReŁnie van de 1e klas R.K.Willibrordschool 1939 op 25 september 1981

 

Op de stoelen de voormalige leerkrachten: Nel Koekenbier, met donkere bril, Wim Quint en Lenie Verstegen, beiden later bekend geworden bij de K.R.O.

 

Voorste rij van links naar rechts: Tom van Zoelen (donkere bril), Martien Zandvliet, Wies Elshof, Nettie Mathot, Maartje van Steijn, Anton van der Maat, Willy Driessen,

Agaath van Grieken, Gabriel Cranssen, Rietje van Oord, Annie Boes, Ria van Leyden, Doortje van Leyden en Mathieu van Dungen.

 

Rij daarachter: Gerard den Hollander, Nico van der Voort, Maarten Wijsman, Kees van Rijn, Lucy Wissing, Jo Lubbe, Annie Brugmans, Annie Molenkamp, Dick van Steyn,

Dries de Groot, Rietje Heemskerk, Kees Vollebrecht, Plonie Peters, Jan de Vos en Bert Driessen.

 

Rij daarachter en onder het raam: Chris Driessen, Corrie Diepstraten, Riek Hogervorst en Riet Vink.

 

In portiek eerste rij: Kees Lubbe, Rietje Lubbe, Ria Rijken, Lies van Bellen, Hans Schlatmann en Joop Waals.

 

In portiek helemaal achter: Paul Donders, Lia Menken, Doortje Remijnse, Vera Hydra en Thea Schrijvers.