Descendants of Jan Sijmonsz "Oude Snoeck"

 

De oudst tot op heden bewijsbare stamvader, zal naar waarschijnlijkheid circa 1555 het levenslicht hebben aanschouwd.Een roerige tijd met het uitbreken van de tachtigjarige oorlog in 1568 in het vooruitzicht.Ondanks deze oorlog geraakten de Noordelijke gewesten van de Lage Landen met name Holland en Zeeland tot economische en culturele bloei.Jan is al ca 55 jaar als het twaalfjarig bestand met Spanje wordt gesloten. Deze tijd werd niet gebruikt om leger en vloot te versterken maar om godsdienstige geschillen te beslechten. In mei 1619 wordt als uitvloeisel hiervan Johan van Oldenbarneveldt in Den Haag terechtgesteld.

 

In 1648 wordt de vrede van Munster getekend die het einde betekende van de tachtigjarige oorlog. Aan de ongekende expansie van de handel komt door de Britse maatregelen een einde.In 1650 breekt als gevolg hiervan de 1e Engelse oorlog uit.

 

De kleinzoon van Jan, Jan Cornelisz., naar schatting rond 1620 geboren huwde in 1643 als zijnde afkomstig uit de Steekter polder bij Alphen aan de Rijn een meisje uit Reeuwijk en vestigt zich ook aldaar. In 1672, het rampjaar uit de vaderlandse geschiedenis, wordt naburig Zwammerdam door de Fransen met de grond gelijk gemaakt.Wie weet heeft Jan deze gebeurtenis wel van dichtbij meegemaakt.

 

Het geslacht Hoogerdijk komt in Reeuwijk tot bloei en blijft daar enkele generaties vertoeven. In de periode 1643-1670 blijken zij vrij honkvast te zijn, behoudens een enkeling die naar elders vertrok. Van 1735 tot 1796 werden door een aantal leden van het geslacht een aantal bestuurlijke functies vervult. Omstreeks 1770 gaat er verspreiding plaats vinden naar dorpen in de omgeving zoals Waddinxveen, Zevenhuizen, Waarder, Gouderak en Boskoop, Rond de eeuwwisseling van de 19e naar de 20e eeuw zien we ookbij dit geslacht de invloed van de industrialisatie doorwerken daar veel leden van de verschillende takken Hoogerdijk naar de grote steden Rotterdam, Den Haag en Gouda trekken.

Door de toenemende mobiliteit van mensen na de 2e wereldoorlog vinden we leden van het geslacht Ho(o)gerdijk nu in heel Nederland. Het grootste deel van de naamdragers heeft echter nog steeds zijn domicilie in het centrale gedeelte van de provincie Zuid-Holland.

 

Uit de gevonden gegevens kon ik een vrij goed beeld vormen op welke trede van de sociaal economische ladder onze familie zich in een bepaalde tijd bevond. Voor onze familie betekent dit dat zij in de 17e en 18e eeuw wel enig bezit hadden, maar ze zeker niet tot de vermogende behoorden. Vanaf het laatste kwart van de 18e eeuw en de gehele 19e eeuw zijn ze allerminst vermogend en veelal in loondienst.

 

Naast dit overzicht in vogelvlucht vind ik dat er in dit hoofdstuk ook aandacht besteed moet worden aan de ervaringen m.b.t. onderzoek naar een familiewapen. Naast genealogisch onderzoek, wat de voorkeur had, is er ook zijdelings gekeken of onze familie een familiewapen heeft gevoerd.

Hoewel enige leden van het geslacht Ho(o)gerdijk te Reeuwijk en Sluipwijk schepenen waren aldaar en ook nog andere ambten bekleedden zoals wees, kerk en armmeester is tot op heden niet gebleken dat zij een wapen voerden.

 

Jan Sijmonsz is dus de oudst bekende voorvader van het geslacht die in de akten voorkomt. Het patroniem Sijmonsz duidt dus op de vader van Jan.Van Sijmon is geen enkele vermelding bekend.Het is in de genealogie gebruikelijk te starten met de oudst bekende persoon die in de akten wordt vernoemd. In dit geval dus Jan Sijmonsz en niet zijn vader Sijmon.

Misschien is het nog mogelijk nog verder af te dalen in de stamboom.Dan zullen we denk ik moeten zoeken in het rechtelijk en notarieel archief van de stad Leiden en omstreken. De familienaam wordt eind 16e eeuw begin 17e nog niet gevoerd.

De eerste die de naam gaan voeren zijn de broers Sijmon Jansz in een akte van 1636 als Hogendijck en Cornelis Janz.In 1643 als Hoogendijk.

De kleinzoon van Jan Sijmonsz " Oude Snoeck", Jan Cornelisz Hoogerdijck uit de Steekter polder trouwde nadat hij in Alphen aan de Rijn in ondertrouw was gegaan in 1643 te Zwammerdam een meisje uit Reeuwijk. Zij waren gezegend met een kinderrijk gezin. De kinderen zorgen er voor dat de kort daarvoor aangenomen familienaam niet direct weer uitsterft.Van zoon Lauwrens stammen alle nu levende Ho(o)gerdijken af. De voornaam Lauwrens wordt tot op de dag van vandaag nog in de familie gevoerd.

 

 

 

Binnen het kleine kader: Het gebied waar de oudst bewezen voorvader

Jan Sijmonsz "Oude Snoeck" woonde.Detailkaart Rijnland 1610

Allen met de naam Hoogerdijk of Hogerdijk hebben dus als stamvader Jan Sijmonsz "Oude Snoeck" Als U er prijs op stelt om in deze stamboom opgenomen te worden,stuur dan een e-mail naar de webmaster van deze site. Als dank stuur ik u dan een complete persoonlijke stamreeks welke dus ook teruggaat naar de stamvader Jan Sijmonsz "Oude Snoeck".

Everyone with the name of Hoogerdijk or Hogerdijk decends from Jan Sijmonsz "Oude Snoeck" If you want to be inconcluded into this family tree,please send an e-mail to the webmaster of this site.In return I will send you a complete personal family tree which goes back to our ancestor Cornelis(Pietersz.?)Ho(o)gerdijk.